fbpx

FINAL SALE - כל האתר ב30% הנחה, דגמים אחרונים במלאי!
Launching Promotion | Get 30% off of all swimwear

English Hebrew

Privacy Policy

תנאי שימושTerms of Use

האתר מופעל ע"י עדן כהן אשר הינה בעלת הזכויות באתר. תנאי שימוש אלו מהווים את הבסיס לשימוש באתר והם אלו בלבד המסדירים את היחסים המשפטיים בין המפעיל לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן: "המשתמש"). שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים ו/או שיופיעו באתר בעת שימושך. עצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. הוראות תנאי שימוש אלו תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה את המשתמש מרגע עדכונן. המשתמשת מתחייבת לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת, בכפוף לכל דין. הנוסח האחרון כפי שהינו מופיע באתר הינו הנוסח המחייב. כל הזכויות באתר ובתוכן המופיע בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: סימני מסחר, עיצוב האתר, גרפיקה, לוגואים, שרטוטים, נתונים, דגמים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסטים, גרפיקה, קוד האתר וכיוצ"ב (להלן בפרק זה: "המידע") שייכים למפעיל או לצדדים שלישיים אחרים שהעניקו למפעיל זכויות שימוש בהם. מובהר כי למשתמש אין זכויות כלשהן על האתר ו/או המידע. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה שהיא, ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש במידע שלא לצורך שימוש עצמי לרבות שימוש מסחרי, במישרין או בעקיפין, למעט אם המפעיל התיר זאת במפורש בכתב ומראש. המשתמש מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה ו/או מחיקה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של: "Spider" ,"PageScrape" ,"Robot", "Link-Peep "ו/או כל שיטה אחרת,

אלגוריתם או תהליך ידני דומה, ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר שאינו מיועד להורדה ו/או העברה ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע במפעיל ובקניינו הרוחני, ו/או לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים ו/או לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים למפעיל. למען הסר ספק, המפעיל לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. המפעיל לא יישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. כל משתמש מצהיר, מסכים ומתחייב: לעשות שימוש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ולהוראות כל דין. לבצע שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי שימוש אלו, בתום לב ולשימושו האישי בלבד, ולא למטרה אחרת. שלא לגרום באמצעות האתר ו/או שירותי האתר המוצעים בו, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות כלשהן של המפעיל ו/או צדדים שלישיים כלשהם לרבות זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, הזכות לפרטיות וכדומה. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר ולא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או לזייפו ו/או לשנותו ו/או למוחקו ו/או לפרסמו. לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך למפעיל ובין אם לצד ג' שלא בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו ו/או להוראות הדין. בעלת האתר רשאית לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנוה כל שימוש באתר בעתיד. האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמות שהם (Is As .( המפעיל עושה מאמצים כי המידע יהיה נכון ומדויק אולם, יתכן והמידע אינו שלם ו/או מדויק ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. המפעיל לא יישא באחריות כלשהי לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע. הפריטים המוצגים באתר עומדים למכירה בחנויות המפעיל עד גמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל. המפעיל איננו מתחייב כי הפריטים המוצגים באתר יימצאו בכל אחד מחנויות המפעיל. הפריטים המוצגים באתר יופצו לחנויות המפעיל במועדים שייקבעו על ידו על פי שיקול דעתו הבלעדי.

התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד. הצבע והגוון של המוצרים עשויים להשתנות ממסך למסך ועשויים להיות שונים מאלה המוצגים באתר. ייתכן שיש הבדלים בין המראה והמפרטים של המוצר והתמונה. בכל מקרה של אי התאמה בין המפרט או הצבע או הגוון בפועל והתיאור שבתמונה, המפרט, הצבע והגוון בפועל . המפעיל מבהיר בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על מידע המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. במקרה בו נפלה טעות במחיר מוצר או שירות, טעות זו לא תחייב את המפעיל, ובכל מקרה המחיר בחנויות המפעיל יהיה הקובע. .המפעיל ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא לרבות, בעילה חוזית ו/או נזיקית.

.מובהר כי אין המפעיל אחראי לכל מידע אשר יועלה על ידי משתמשים חיצוניים. המפעיל אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
The site is operated by Eden Cohen, who owns the rights to the site. These Terms of Use form the basis of use of the Website and are only those which govern The legal relationship between the operator and any person browsing and / or watching and / or Uses another way of the site or the information contained therein (hereinafter: "the user"). Your use of the Website constitutes acceptance of the terms of these Terms and the other terms and conditions and / or That will appear on the site when you use it. The very use and activity of your site constitutes You agree to the Terms of Use without any limitation or reservation. Terms and Conditions These uses will be updated from time to time, and will charge the user as soon as they are updated. The user undertakes to read the rules from time to time and act on them. The operator reserves the right to change the terms of use from time to time according to In its sole discretion, without prior notice and / or notice, subject to this To every law. The latest version as it appears on the website is the binding version. All rights in the site and the content contained therein, including without derogating from the generality of the foregoing: Trademarks, website design, graphics, logos, drawings, data, models, Designs, illustrations, music, photos, photos, maps, audio clips, videos, Texts, graphics, site code, etc. (hereinafter: "The Information") belong To the operator or other third parties that have granted the operator use rights. It is clarified that the user has no rights to the site and / or the information. It is strictly prohibited to copy and / or reproduce and / or distribute and / or sell and / or publish and / or View on any media, and / or take any action and / or use of the information unnecessarily Self-use including commercial use, directly or indirectly, except if the operator Explicitly permitted this in writing. The user undertakes not to make or attempt to make any changes to the site and / or Copying and / or downloading and / or deleting the material stored on the Site, including: "Spider", "PageScrape", "Robot", "Link-Peep" and / or any other method,

A similar manual or process, rather than downloading or copying and / or transferring to another Material stored on a site that is not intended for downloading and / or transferring and / or not taking action Any that could harm the operator and intellectual property, and / or violate privacy Other users and / or alter information on the site and / or damage the site and / or users at him. The Site may include a link to third party sites or properties, including Through advertisement, pictures or information. The information on the site may include content from parties Thirds that are not controlled and / or related to the operator. For the avoidance of doubt, the operator does not Will be responsible in any form for the services or third party features as stated above. The Operator may, in its sole discretion, remove any link from the Site and / or add More links. The operator will not be held responsible for the linked websites and the link should not be seen To any site because of a recommendation on that site. Each user declares, agrees and undertakes: Use the Website in accordance with the provisions of these By-Laws and the provisions of any law. Make use of the Website and the Services offered there for lawful purposes only by law, In accordance with these Terms of Use, in good faith and for personal use only, and not for any purpose Other. Not to use the Site and / or the Site Services offered on it, to harm and / or Infringement of any rights of the Operator and / or any third parties, including Contractual rights, proprietary rights, the right to privacy and the like. The user undertakes not to upload and / or transmit and / or distribute and / or publish information or Other material and make no commercial use of the information and / or falsify and / or modify it and / or To delete and / or publish. Do not transmit, collect or make use of content and / or details and / or any information Other located on the site whether such information belongs to the operator or to a third party not In accordance with these Terms of Use and / or the Law. The publisher may immediately terminate the use of a user who violates the above and / or Prevent it from being used by any site in the future. The site as a whole includes all the information contained therein and the software underlying it is offered To the public as is (Is As.) The operator endeavors that the information be correct And accurate, however, the information may be incomplete and / or accurate and may exchange errors Technical or other information. The operator will not be held responsible for any inaccuracies, either For mistakes made in relation to information. The items displayed on the site are for sale in the operator's stores until the inventory is finished or Up to this date, at the sole discretion of the operator. The operator is not Guarantees that the items displayed on the site will be found in each of the operator's stores. The items displayed on the website will be distributed to the operator's stores at the times set by him In his sole discretion.

The images shown on the site are for illustrative purposes only. The color and shade of the products may vary from screen to screen and may differ from those displayed on the site. There may be differences between the appearance and specifications of the product and the image. In the event of any discrepancy between the actual specification or color or hue and the description in the image, the specification, color and actual hue. The Operator hereby clarifies that the information contained in the Website is for general purposes And informational only and does not constitute a recommendation and / or opinion and / or offer to purchase Any product or service, and therefore the user is aware and agrees that all Relying on information presented on the site is done at the discretion of the user And it is his sole responsibility. In the event of an error in the price of a product or service, such error shall not incur the operator, And in any case the price in the operator's stores will be the determinant. The operator and / or anyone on his behalf shall not be liable and shall not be liable for any direct, indirect damage, Consequential or special, resulting from a user of the site and / or a third party as a result of use On the Website, not in accordance with these Terms and Conditions, including any loss of income and / or loss of profit that may result A reason that is. Operator shall not be liable for any damage, direct, indirect, consequential or incidental due to access To the Site, and its use or due to any obstruction from the access or use of the Website, for any A cause which is including, on contractual and / or tort grounds.

It is made clear that the operator is not responsible for any information uploaded by users External. The Operator is not responsible for any damage, including due to "viruses" and / or malfunctions and / or Various software applications, user's computer equipment or any other property of The user, due to access, browsing or using the site, including downloading Information from the site.

מדיניות פרטיות Privacy Policy

לצורך קבלת שירותים שונים המוצעים באתר לרבות, הרשמה למועדון, עדכון פרטי חבר מועדון ובירור יתרת נקודות, יתבקש המשתמש למסור את פרטים אישיים כפי שיידרש ביחס לאותו שירות. המשתמש מצהיר כי מסירת פרטים כאמור נעשתה על פי שיקול דעתו ורצונו החופשי ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חובה כלשהי על המפעיל. המשתמש מאשר כי הוא רשאי להירשם למועדון בהתאם לפרטים האישיים שמסר לרבות, אמצעי התשלום. במידה ונודע למפעיל כי הפרטים שמסר המשתמש אינם תקפים או נכונים אזי הוא רשאי לבטל באופן מיידי את החברות במועדון של המשתמש. רישום למועדון וכן החברות במועדון הינם בכפוף להוראות תקנון המועדון, ומשתמש שנרשם למועדון באמצעות האתר מאשר בעת השלמת ביצוע הרישום למועדון כי הוא קרא את תקנון המועדון והוא מסכים להוראות ולתנאים המופיעים בו. המשתמש מתחייב כי הפרטים שימסור אודותיו הינם נכונים ומדויקים. מסירת פרטים כוזבים לרבות, פרטי אמצעי תשלום, הינה עבירה פלילית והעושה כן צפויה להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. המפעיל שומר על זכותו לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. המפעיל רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק איזה משירותי האתר כולם ו/או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום ו/או לבטל את התשלום. המפעיל מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטים האישיים שמסרו המשתמשים באתר לצד שלישי כלשהו ללא אישור מטעם המשתמש מראש ובכתב, אלא במקרים המפורטים להלן: כאשר המשתמש אישר לה מפורשות למסור את פרטיו ו/או מידע אודותיו לצדדים שלישיים. .אם המפעיל יהא מחויב על פי דין למסור פרטים או מידע אודות המשתמש לצד שלישי. במקרה שהמשתמש יפר ו/או ינסה להפר את תנאי שימוש אלו ו/או אחד מהשירותים המוצעים באתר ו/או במצב בו יפעל באתר ו/או בקשר אליו בניגוד לדין. .בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בין המשתמש לבין המפעיל. .המפעיל רשאי להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת גלישתו באתר, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. המפעיל רשאי לעשות שימוש ב"עוגיות(cookies " (לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר לרבות, לצורך איסוף מידע סטטיסטי על שימוש המשתמשים באתר ולצרכי אבטחת מידע. המשתמש יכול להימנע מיצירת cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט בו הוא משתמש ולשם כך ניתן להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. המפעיל דואג כי האתר ומערכות האתר יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. עם זאת, המפעיל אינו יכול להתחייב שלא תתבצע חדירה בלתי מורשית למחשבי החברה והאתר. שונות .הדין ומקום השיפוט תנאי השימוש באתר, התקנונים וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז. .בתנאי שימוש אלו נעשה שימוש בלשון נקבה לצורכי נוחות בלבד, ושימוש זה כולל גם פנייה בלשון זכר ו/או רבים. לכל פניה ו/או בקשה ו/או שאלה ניתן לפנות אלינו באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות המצוינים בעמוד "צור קשר". For the receipt of various services offered on the site including, club registration, update Club member details and points balance, user will be asked to provide details Personal as required in relation to the same service. The user declares that details have been provided As stated, it was done at his discretion and free will and without having to impose Some duty on the operator. The user confirms that they are allowed to register To the club according to personal details provided, including payment method. To an extent And the operator is informed that the information provided by the user is not valid or correct May immediately cancel membership of the user's club. Registration for the club as well as the membership of the club are subject to the provisions of the club policy, And a user who signs up for the club through the site than when the registration is completed To the club because he has read the club's rules and he agrees to the instructions and conditions Appearing in it. The user warrants that the information provided by him is correct and accurate. Delivery False details, including payment methods, are a criminal offense and do so Expected to be exposed to legal, criminal and civil proceedings. The operator retains his right Cancel an order in the event of any false, partial or inaccurate submission. The Operator may, in its sole discretion, discontinue any of the Website Services And / or some of them, and / or make changes therein and / or require payment and / or cancellation thereof The payment. The operator undertakes that the personal information provided by the users of the site will not be used To any third party without prior written permission from the user, except in cases Listed below: When the user explicitly authorizes it to provide its details and / or information about it To third parties. If the operator is required by law to provide details or information about the user To a third party. In case the User violates and / or attempts to violate these Terms of Use and / or one Of the Services offered on the Site and / or in the manner in which it operates and / or in connection with the Website Contrary to prosecution. . In any dispute, lawsuit, or legal process, if and when there are any between the user and Operator. The operator may use the information provided by the user as he browses the site, For the analysis and transmission of statistical or other information to third parties provided that information As mentioned, he will not personally identify the user. The Operator may use "cookies" for regular and proper operation Of the site, including, for the purpose of collecting statistical information about the use of the site's users And information security needs. The user can avoid creating cookies by changing The settings in the web browser it uses and for that purpose can be used in the file Browser Help. The operator ensures that the site and the site systems are managed under a level Proper information security. However, the operator cannot guarantee that it will not be performed Unauthorized intrusion into company and site computers. Various The law and jurisdiction of the Website Terms of Use, the Bylaws and any legal grounds Arising from the use of the Website, including the validity and interpretation of the Terms of Use will be subject to change Israeli law only, and exclusive jurisdiction in any dispute relating to the Website And its use shall be vested in the competent courts of the Central Region. Under these Terms of Use, female language is used for convenience only, and this use Also includes male and / or plural language. For any inquiry and / or request and / or question you can contact us through one of the ways Contact us on the "Contact Us" page.

מדיניות החלפות/החזרות Replacement/Return Policy

החלפה – החזרה בכפוף לחוק הגנת הצרכן פריטי הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים אינם ניתנים להחזרה/החלפה. Replacement – Return
Subject to consumer protection law, lingerie items including swimwear are non-refundable.
:מדיניות משלוחים הזמנות ישלחו ביום העסקים שלאחר ביצוע הרכישה באתר מספר אישור הזמנה ישלח אלייך באימייל לאחר שההזמנה תישלח זמן הגעת המשלוח הוא עד 3 ימי עסקים/ עד 14 יום חלוקת המשלוחים מתבצעת בשעות הבוקר/צהריים ולכן יש למלא בפרטי כתובת המשלוח כתובת שבה יהיה מישהו זמין לקבלת המשלוח. השליח יצור קשר לפני הגעתו עם מספר הטלפון שהוזן בפרטי המשלוח או שהמשלוח יגיע לנקודת איסוף הקרובה לביתך. :מדיניות החלפות החזרות בכפוף לחוק הגנת הצרכן ומשרד הבריאות לא ניתן להחליף בגדי ים שלמים וחלקי תחתון תחתון החלפת/החזרת חלקים עליונים (חזיות) אפשרית במידה ונקנו במחיר רגיל חלקים עליונים ניתנים להחזרה אך לא לזיכוי כספי אלא לקרדיט לרכישה באתר/בחנות.

הלקוחה תהיה אחראית על עלויות המשלוח במקרה של החלפה במידה ויש צורך בהחלפה/ החזרה יש לבצע בתוך 14 ימים ממועד קבלת החבילה, יש לשלוח את החבילה בצירוף פרטים אישיים. במידה והוחלט על שליחה עצמאית אנו לא אחראים על איבוד חבילה בדרך אלינו. ביטול העסקה לפני שליחת המוצר לא יגרור חיוב נוסף ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח זיכוי כספי יינתן על פי האמור בחוק לקבלת אישור החלפה- יש לשלוח מייל תוך 7 ימי עסקים מקבלת המשלוח נא לציין באימייל את מספר ההזמנה המופיע בתחתית הקבלה וסיבת ההחלפה

לאחר שקיבלת מספר אישור החלפה שלחי את הפריטים שברצונך להחליף לכתובת המופיעה למטה על הפריטים המוחזרים להתקבל במחסנים תוך 14 ימים מקבלת המשלוח אנחנו ממליצים לשלוח פריטים להחלפה בדואר רשום כדי לאפשר מעקב אחר המשלוח לאחר שנקבל את הפריטים שברצונך להחליף הם יעברו בדיקה. על הפריטים להיות נקיים ,לא נעשה בהם שימוש , לא נשטפו ועם תגיות מקוריות מחוברות . פריטים אשר יתקבלו במצב אחר יוחזרו לשולחת. לאחר שנאשר את תהליך ההחלפה תקבלי הוראות מפורטות להחלפה יכול לקחת 2-4 ימי עסקים

בכפוף לחוק הגנת הצרכן פריטי הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים אינם ניתנים להחזרה.

ביטול עסקה • וביצעת הזמנה ותרצה לבטלה, הדבר יתאפשר רק במידה והמוצר אינו נשלח. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוחה לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק
A: Shipping Policy Orders will be shipped on the business day following the purchase The order confirmation number will be emailed to you after the order is shipped The delivery time is up to 3 business days / up to 14 days The delivery of the shipments takes place in the morning / noon, so the shipping address details must be filled in with an address where someone will be available to receive the delivery. The courier will contact the arrival number with the phone number entered in the shipping details before arrival Or the shipment will arrive at a collection point near your home. : Return Replacement Policy Under the Consumer Protection Law and the Ministry of Health, whole swimsuits and underwear cannot be replaced Replacement / replacement of upper parts (bras) is possible if bought at regular price Top parts are refundable but not for credit but credit for purchase on site / store.

Customer will be responsible for shipping costs in case of replacement If there is a need for a replacement / return, you must do so within 14 days of receiving the package, The package must be sent with personal details. In the event of an independent sending decision, we are not responsible for the loss of a package on the way to us. Canceling the transaction before sending the product will not incur additional charge and will be refunded to the customer the money paid for the transaction including the shipping fee. A monetary credit will be granted according to the law. For replacement approval – mail must be sent within 7 business days of receiving the shipment. Please indicate by email the order number that appears at the bottom of the receipt and the exchange reason.

Once you have received a replacement approval number. Send the items you want to replace to the address below Returned items must be received in warehouses within 14 days of receiving the shipment. We recommend sending items for exchange by registered mail to enable shipping tracking. Once we receive the items you want to replace, they will be reviewed. Items should be clean, unused, not washed, and with original tags attached. Items received in a different state will be returned to the sender. Once we confirm the replacement process, you will receive detailed replacement instructions Can take 2-4 business days.

Subject to the Consumer Protection Law, lingerie items including swimwear are non-refundable. Cancelling a transaction

• If you place an order and want to cancel, this will only be possible if the product is not shipped. Canceling the order before sending the product to the customer will not incur additional charges and will be refunded to the customer the money paid for the transaction including the shipping fee. A financial credit will be given by the law.
English Hebrew